تبلیغات
بارقه ی شعر و نقد - شعر گفتاری را مدیون سید عالی صالحی بدانیم یا یدالله امینی (مفتون) كدام یك ؟!بخش پنجم
بارقه ی شعر و نقد

کلمه پذیرنده نبود ، پوشاننده بود


بخش پنجم

پی نوشت ها:

1.مفتون امینی،از پرسه ی خیال در اطراف وقت سبز،ص 6.

2.مفتون امینی ،جشن واژه ها و حس ها و حال ها، ص5.

3. مفتون امینی ،عصرانه در باغ رصد خانه،صص96-95.                          

4 . مفتون امینی ،جشن واژه ها و حس ها و حال ها ،ص .72.

5. مفتون امینی ،گزیده ای از شعر ترکی عاشیقلی کروان،صص52-51.

6. خسرو گلسرخی ،بی نا :ص8.

7. جلال آل احمد، ارزیابی شتابزده،ص 19.

8. همان،ص57.                                                                                          

9.اسماعیل خویی، از شعر گفتن ،ص5. 

10.محمدمختاری،هفتادسال عاشقانه (تحلیلی ازذهنیت غنایی معاصر و گزینه ی شعر دویست شاعراز(1370-1300) ،ص400.  

11.مفتون امینی ،عصرانه در باغ رصد خانه ، 97.

12.مفتون امینی ،عصرانه در باغ رصدخانه ،ص69 .

13.مفتون امینی ، من وخزان تو، ص 40.

 14..مفتون امینی ،از پرسه ی خیال در اطراف وقت سبز،ص30.

15.  گلسرخی، خسرو (1375)، دستی میان دشنه ودل ،ص 52.

16..همان ،ص 54.

17. همان، ص 125 .

18.همان،ص 110.                                                                                          

19..همان، ص118.

20.مفتون امینی ،جشن واژه ها وحس ها وحال ها،ص80.

21. محمد شمس لنگرودی ، تاریخ تحلیلی شعر نو ،ص270.

منابع

1.امینی  ، یدلله (1386)،شب1002، چاپ اول ، تهران : مؤسسه انتشارات نگاه .

2._______ (1385)، من وخزان و تو ، چاپ اول ، تهران : نشر امرود.

3._______ (1391)، جشن واژه ها وحس ها و حال ها، چاپ اول ، تهران :نشر امرود.

4. _______ (1389)، از پرسه ی خیال دراطراف وقت سبز، چاپ اول، تهران : نشر امرود.

5. _______ (1386) ، اکنون های دور ، چاپ اول ، تهران : نشر امرود .

6._______ (1383)، عصرانه درباغ رصدخانه ، چاپ اول ، تهران: نشرنگاه .

7.آل احمد ،جلال (1337)، ارزیابی شتابزده ، چ اول ، بی تا، نشر فردوس .

8. خویی ، اسماعیل(1352)،از شعر گفتن ، چاپ اول ، نشر سپهر.

9. شمس لنگرودی ، محمد (1370) ، تاریخ تحلیلی شعر نو ، جاپ 3، چ اول ، تهران : نشر مرکز.

10. گلسرخی، خسرو (1375)، دستی میان دشنه ودل ، مجموعه نوشته های پراکنده ی خسرو گلسرخی ، به کوشش کاوه گوهرین، دفتر اول ، چاپ اول ، نشر مؤسسه ی فرهنگی کاوش .

11. گلسرخی، خسرو(بی تا) ، حماسه ی گلسرخی ، بی نا.

12.مختاری، محمد(1378)، هفتاد سال عاشقانه (تحلیلی ازذهنیت غنایی معاصر و گزینه ی شعر دویست شاعراز(1370-1300)، چ اول ، تهران : نشر تیرواژه .

 

 

 

 


نوشته شده در جمعه 2 مهر 1395 ساعت 04:55 ب.ظ توسط سلبی ناز رستمی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak